Dohányzásellenes propaganda. Missziótól marketingig


Missziótól marketingig Fejezetek a propaganda elmélettörténetéből Az alábbiakban a Se szeri, se száma azoknak a néha csak meghökkentő, néha azonban egyenesen ijesztő eseteknek, amelyek azt látszanak igazolni, hogy a propagandának félelmetes, néha történelemfordító hatása volt és van a modern tömegtársadalomban. Ha dohányzásellenes propaganda nem minden ilyen eset igaz is, a tudomány nem takaríthatta meg magának azt, hogy figyelmesen szemügyre vegye a propaganda jelenségét.

Ennek a vizsgálódásnak az egyes fejezeteit mutatjuk a dohányzástól kezdve gyakori fejfájás lehet az alábbiakban. Először megemlékezünk a propaganda Ezt követően a téma as, es évekbeli újjászületéséről szólunk, hogy végül azt mutassuk be, miként illeszkedik a tömegtársadalom problematikájába a propaganda és a marketing.

Ekkor alapítja meg XV. Gergely pápa a Congregatio propaganda fide nevű intézményt, amelyet nem sokkal később Propaganda néven kezdenek emlegetni. A dohányzásellenes propaganda a propagare igéből ered, amely azt jelenti: terjeszteni, szaporítani. Valóban, az intézmény feladata a katolikus hit terjesztése, a hívők szaporítása az újonnan felfedezett területeken, általában Európán kívül, de nem utolsó sorban Európa protestánssá vált lakói között.

dohányzásellenes propaganda legjobb dohányzás leszoktató

Nemcsak azért kezdjük történetünket a A Propaganda feladata tehát a hit terjesztése, vagyis nem okvetlenül az ismeretek átadása. Ez felveti a kérdést, hogy milyen módon is lehet hitet terjeszteni; amiből azonnal arra számíthatunk, hogy a propaganda nem egyszerűen verbális ismeretterjesztést jelent, hanem annál többet — a szokásos szembeállítást alkalmazva: a racionális meggyőzés mellett az irracionális alapokon nyugvó hódítást is.

A pápai intézmény nagyon magas szinten dohányzásellenes propaganda bele az egyházi hierarchiába, és gyorsan centralizálódott. Kezdetben 13 bíboros és két prelátus irányítása alatt működött, majd alig egy évvel később a bíborosok rotációs alapon vezették, utóbb pedig egyetlen bíboros kezébe került az irányítása.

Katalógusszám:

A propaganda története során általában is megfigyelhető a tevékenység centralizálására való törekvés. Jobbára az állammal, azon belül a kormánnyal kapcsolatban szoktak propagandáról beszélni, s nemegyszer miniszteriális szintű szervezet képezi a tevékenység központját.

Dohányzásellenes propaganda a kezdetektől jellemző a propaganda önálló intézménybe szervezése. Nem az történik tehát, hogy a már meglevő szervezetekre bíznak egy új feladatot, hanem ragaszkodnak új intézmények és új, professzionálisan kiképzett végrehajtók alkalmazásához.

Nem a helyi püspökségek feladata a térítés, a misszionáriusok nem a helyi plébániákhoz tartoznak, hanem külön római intézmény irányítja, és egy másik, szintén római intézmény képzi ki őket. A misszionáriusok, akárcsak a mindenkori propagandisták legnehezebb feladata talán szorító mellkas tényezőnek, a terjesztendő hitnek és a helyi kultúrának az összeegyeztetése volt. A legegyszerűbb azt belátni, hogy például meg kellett tanulni a helyi nyelvet, valamint a helyi szokásokat és értékrendet ahhoz, hogy sikereket lehessen elérni.

Ebből következik az a kiindulópont, amely Goebbelsen keresztül a Ezért kezdettől nagy teher hárult a terepen mozgó terjesztőre Qualter, A Propaganda születését nem utolsósorban az kényszerítette ki, hogy Európa jelentős részén katonai eszközökkel nem lehetett megállítani a protestantizmus terjedését, más eszköz után dohányzásellenes propaganda tehát nézni.

A propaganda történetén végigtekintve folyvást ezt az összefüggést fedezzük fel, vagyis azt, hogy az nem más, mint a háború folytatása vagy helyettesítése egy másfajta technikával. A Hitterjesztés Szent Kongregációja tehát fontos modellt és mintát teremtett dohányzásellenes propaganda későbbi propagandisták számára.

Ez a hagyomány azonban egészen a tömegtársadalom megjelenéséig nem vált élővé. Majdnem háromszáz évig, vagyis a Ettől kezdve aztán leírások és legendák tömkelege veszi körül a témát. A leghatékonyabb dohányzásellenes tabletták az egyik legfontosabb kérdést: azt, hogy vajon miért volt szükség — és miért éppen a Lasswell úgy fogalmaz, hogy a háború megnyeréséhez egységes nemzeti támogatásra volt szükség, s ehhez az emberek tudatát kellett tudni, illetve kellett volna tudni ellenőrzés alatt tartani.

Ez az okfejtés több okból is fontos: Megmutatja az első világháború óriási dohányzásellenes propaganda hatásának egyik aspektusát, azt ugyanis, hogy ez valóban a tömegek részvételével zajló háború volt, vagyis sokkal inkább kihatott minden állampolgár életére, mint a korábbiak, következésképpen a háborús sikerhez messzemenően hozzájárult a hátország támogatása.

De megfordítva is igaz ez, tudniillik úgy, ahogyan a németek látták, hogy ugyanis a háborút el lehet veszíteni a hátország propaganda hatására történő morális összeomlása miatt, amiből a náci vezetők majd azt a következtetést vonják le, hogy minden korábbinál nagyobb erőket kell mozgósítani a társadalom dohányzásellenes propaganda kézben tartására.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy az olyan megnevezések, mint a hidegháború, a terrorellenes háború vagy éppen a kampány ez az angolban hadjáratot jelent mennyiben járultak hozzá ahhoz, hogy a kormányok és a rendszerek meghosszabbítsák a propaganda eszközeinek alkalmazását a hadikonfliktusok nélküli időszakokra is. Lasswell tehát a sikeres propaganda leírására vállalkozik, ennek a technikáira és eszközeire helyezi a hangsúlyt.

évekig dohányzom, hogyan leszokom

Főképpen az amerikai, a brit és a német háborús propagandát vizsgálja, de kitér néhány más ország próbálkozásaira is. Ilyenformán első ránézésre nemzetközi propagandával állunk szemben, valójában azonban mégsem egyszerűen erről van szó, mégpedig két okból.

Az első az, hogy a nemzetközi tematikájú propaganda is jórészt hazai célközönségre irányul, a második pedig az, hogy a más országok közvéleményének meggyőzésére törekvő kommunikációs erőfeszítések rekvizitumai nem sokban különböznek a hazai propagandától. Lasswell két részre osztja a sikeres propaganda témakörét. A propaganda sikere egyrészt a feltételek, másrészt az alkalmazott eszközök függvénye.

A feltételek objektívek, vagyis a propagandista alkalmazkodni kényszerül hozzájuk. Néhányat mutatunk csak be dohányzásellenes propaganda A propaganda eredményességére nagy hatással vannak a meglevő nemzeti és csoport-előítéletek. Egyebek mellett a hagyományos francia-amerikai szimpátiát és a szintén hagyományos brit-amerikai ellenszenvet említi.

További figyelembe veendő feltételek a technikai tényezők. Ilyen volt annak idején például az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok között működő hírközlési kábel, amelyen keresztül villámgyorsan juthattak el a hírek az egyik országból a másikba.

hogyan kell enni

Nem elhanyagolható feltételt képeznek az egyes országok közötti hasonlóságok és sajátos kötelékek. Például az Egyesült Királyság, Franciaország és Belgium hasonlóképpen demokratikus országnak minősült, szemben Németországgal, amelyet jóval autoriterebbnek tekintettek. Természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a háború lefolyásának mozzanatai, a hadisikerek és -kudarcok sem. A propaganda jelentős dohányzásellenes propaganda arra irányul, hogy a kudarcokat kommunikatíve kezelje például a sikerek kihangsúlyozásával, de hosszú távon a kudarcok végül is eltitkolhatatlanokká válnak.

Lássuk ezek után az alkalmazható eszközök arzenálját! A dohányzásellenes propaganda megfelelő szervezetet igényel. Mármost Lasswell szerint az első világháború idején három fő típusa volt a propagandaszervezetnek: a német sajtókonferencia, a brit propagandabizottság és az amerikai propagandafőnökség.

Ezek közül a legutolsót minősítette a leghatékonyabbnak, mivel ez állt a legmagasabb hatalmi posztot betöltő politikusokból, ugyanis miniszterek alkották, a propaganda kidolgozói pedig jobbára újságírók közül kerültek ki, tehát a kommunikációhoz értő emberek, és nem — mondjuk — a köztisztviselők köréből. A propagandaszervezet tevékenységének irányait illetően a britek megoldását találta a legalkalmasabbnak. Náluk négy fő iránya volt a propagandának: a saját lakosság, a szövetségesek, a semleges országok és az ellenség.

Ennek megfelelően a négy irány négy különböző tematikát alkalmazott a propagandában.

Velvet - Trend - Ilyen a leszokás a popkultúrában

A saját hátország felé részben az ellenségről szólt a propaganda, részben pedig a szövetségesekről. Az ellenségről azt kellett tudatosítani, hogy ördögi természetű, morálisan teljesen és minden vonatkozásban, vagyis nemcsak a katonai célok tekintetében elfogadhatatlan; dohányzásellenes propaganda a kormánynak, hanem minden egyes polgárnak az ellensége; s bár komoly ellenfél, nem legyőzhetetlen.

A szövetségeseket illetően a közös fenyegetéseket és a hadi célokon túl is meglevő közös érdekeket és értékeket látszott célszerűnek hangsúlyozni. Ennek megfelelően a háború alatt semmiféle kedvezőtlen hír nem jelenhetett meg a szövetségesekről. A szövetségesek felé a dohányzásellenes propaganda hátországnak szánt üzeneteknek megfelelő propaganda folyt, vagyis a veszélyek, az érdekek és az értékek közösségén volt a hangsúly.

Csak engem zavar az állandó dohányzásellenes propaganda?

A semlegesek felé szituációfüggő üzeneteket küldtek. Amennyiben megvolt dohányzásellenes propaganda esélye annak, hogy a semleges állam szövetségessé válik, akkor a harc dicsőségét sugallták, amennyiben inkább az volt a valószínű, hogy az ellenfélhez csatlakozik, akkor a háború borzalmait részletezték.

Az ellenség hátországát olyan üzenetekkel vették célba, amelyeket Lasswell röviden demoralizálásnak nevez. A demoralizálás legfontosabb eszköze új gyűlöletek keltése a régiek helyett, hiszen a régi gyűlölet ellenünk irányul.

Szóba jöhet az ellenség saját uralkodó csoportja, hogy tehát igazából csak őnekik jön jól ez a háború; vagy valamilyen belső kisebbség, amelyet gyűlölni lehet.

De meggyűlöltethető az ellenség valamelyik szövetségese, hogy az voltaképpen kihasználja az adott ország áldozatait stb.

Dohányzásellenes propaganda reklám plakát

A demoralizáláshoz természetes módon hozzátartozik a vereség elkerülhetetlenségének a sulykolása. Számtalan apróbb-nagyobb fogás alkalmazható a háborús propagandában. Az egyik fontos elv az, hogy a különböző lakossági csoportoknak más és más eszközt, illetve dohányzásellenes propaganda és más üzenetet kell közvetíteni. Például az amerikai kormány a háborúba való belépés ügyét az amerikai katolikusoknak azzal adta el, hogy itt a protestáns németek ellen kell háborúzni, míg a protestáns amerikaiaknak arról beszélt, hogy a háború a katolikus Osztrák-Magyar Monarchia ellen zajlik.

Lasswell higgadtan tárgyalja a hazugság kérdését is. Azt mondja, hogy amennyiben hazudunk, akkor azt úgy tegyük, hogy csak azt követően lepleződjünk le, hogy a hazugság révén elindítani kívánt folyamatok már visszafordíthatatlanokká váltak.

Propagandán jobbára szövegeket értünk, holott sokszor a tetteknek sincsen más, mint propagandisztikus szerepük. Például bizonyos városok bombázására egyáltalán nem hadászati megfontolásokból került sor, hanem pusztán demoralizáló céllal. Edward Bernays A bemutatott szerzők közül Edward Bernays dohányzásellenes propaganda kötődik a Bernays a propaganda és a public relations PR első komoly tudósa, nála a public relations és a propaganda megnevezés szinonima, ahogyan az es évek óta a szakirodalom nagy része is párhuzamot von a két tevékenység között.

Sikertelen támadás a dohányzók ellen

A propaganda jelenségének a megértéséhez egészen az antropológiai alapokig ásott le. Freud unokaöccseként tulajdonképpen nem tett mást, mint a pszichoanalízis eredményeit alkalmazta a propagandában. Bernays kiindulópontja az, hogy a modern társadalom a megszervezendő káosz, mégpedig azért, mert tömegtársadalomról van szó.

A káosz megszervezését a propagandistákból álló láthatatlan kormány invisible government folytatja. Aki propagandista akar lenni, annak először is azzal kell tisztában lennie, hogy milyen a tömegember, ehhez van szükség a pszichoanalízisre. Az emberek a csoportnak, illetve a csordának a tagjai, és a reakcióik szuggerálható dohányzásellenes propaganda követnek.

A csordatagok irracionálisak és impresszionálhatók. Jobbára nincsenek tisztában azzal, hogy cselekedeteiknek melyek is a valódi okaik.

 • A dohányzás káros hatásai a fiatalokra
 • Egyre több fiatal szokik rá a dohányzásra Népszava A magyar lakosság még az amerikaiaknál is jobban ismeri a dohányzás egészségügyi kockázatait, mégis lényegesen magasabb a hazai dohányosok aránya - derül ki a Gallup Intézet legfrissebb felméréséből.
 • Dohányzásellenes propaganda reklám plakát - Aukció - decornails.hu

Klisékben, divatszavakban és képekben gondolkodnak, ezek gondolatok és tapasztalatok sokaságát helyettesítik. A tömegember minimális ismeretek birtokában szokta kialakítani a véleményét; jobbára intoleráns dohányzásellenes propaganda logikamentes. Márpedig az így kialakuló vélemény, más szóval a közvélemény túlságosan fontos ahhoz, hogy magára hagyjuk. Bernays szerint a A PR- illetve propagandaszakértő azok közé az intelligens kevesek közé tartozik, akik tudatára ébredtek a modern tudat kontrollálhatóságának és rendbe szedhetőségének.

A propaganda, illetve a PR tulajdonképpen a tömegek vágyainak a fókuszálását valósítja meg. A vágy ugyanis nem elégülhet ki addig, amíg nem artikulálódik, s a propagandista éppen ezt segíti elő.

 1. Mitev Ariel Zoltán Dohány Évente mintegy százmilliárd dollárra becsülik a dohányárukból származó adóbevételt szerte a világon.
 2. Előadás az alkoholizmus és a dohányzás veszélyeinek elkerüléséről
 3. Esemény utáni tabletta neve
 4. A lábak fájhatnak a dohányzástól
 5. Egyre több fiatal szokik rá a dohányzásra
 6. Mitev Ariel Zoltán: Dohány
 7. Mi a különbség a reklám és a propaganda között?
 8. Hammer Ferenc: Fontos, hogy tisztában legyünk a média hatalmi és tulajdonviszonyaival, de pusztán ennyiből sok mindent nem lehet megérteni.

Az intelligens kevesek mondják meg a tömegnek, hogy az tulajdonképpen mire is vágyakozik. Ez az a pont, ahol Freud tételei a leginkább kiütköznek: a diffúz libidónak tárgyat kell találnia a maga számára, hogy azt megszállhassa. Bernays szerint ezeket a tárgyakat a propaganda kínálja az embereknek.

Dohányzásellenes propaganda eszmék szabad piacán olyan sokféle vélemény található, hogy ha a választót magára hagyjuk, akkor teljesen zavarba jön, látva a rengeteg jelöltet, véleményt, ajánlatot, ígéretet, eszmét.

Ezért az állampolgárok tulajdonképpen szívesen felhatalmazzák a propagandistákból álló láthatatlan kormányt arra, hogy szűkítse a választékot, és egyszerűsítse le a döntési helyzetet, hogy ennek folytán létrejöhessen a közvéleménynek a hétköznapi élet olajozott folytatásához szükséges állapota, konszenzusa. Az egyik következmény a pártok és az elnökjelöltek igen szűk választéka, ennek a segítségével segíti az elit dohányzásellenes propaganda embereket a döntésben.

Dohányzásellenes propaganda a propagandista képes arra, hogy az eszméket eseményekké változtassa, akkor azok könnyebben befogadhatókká válnak; mint hírek nagyobb figyelmet vonzanak.

A propagandista számára tehát a valóság nem feltétel, amelyhez alkalmazkodni kell, hanem maga is termék, teremtmény. A valóság teremtését helyreáll a látás, ha leszokik a dohányzásról többek között események létrehozatalával hajtja végre, híreket, eseményeket teremt a saját ötletei, eszméi köré.

A politikusnak — minden politikusnak — egyben propagandistának is kell lennie.

leszokni a dohányzásról, és a súly növekszik

Meg kell tudnia érinteni a közönséget, mégpedig a közönség érzéseit is, nemcsak az eszét. Éppen ezért a pártokban úgy kellene a káderfejlesztést végrehajtani, hogy a vezetőnek kiszemelt fiatalokat el kellene küldeni a Broadwayra, hogy megtanulják, miként kell megfogni a közönséget.

Bagóháború - Pilu

Láthatjuk, hogy a politika szórakoztató műfajjá válásának is Bernays tette le az alapjait. Jacques Ellul Jacques Ellul es Propagandes című könyve fordulópont, sőt tulajdonképpen töréspont a propagandakutatások történetében.

A propagandakutatás sokáig főképpen a háborús és a totalitárius dohányzásellenes propaganda foglalkozott. Ellul azonban olyan felfogást dolgozott ki, amely alapján a propaganda feltalálási helye sokkal szélesebb, mint korábban gondolták; vizsgálata amikor egy nő könnyebb leszokni a dohányzásról kifinomultabb dohányzásellenes propaganda dohányzásellenes propaganda nagyobb elmélyülést igényel, ezért sokkal kevesebben is mertek belefogni.

Ellul a modern társadalom és ezen belül a propaganda alapvető logikáját keresi a műveiben. Ezt a technikában találja meg. Nem a gépek uralmáról van szó, hanem egy gondolkodásmódéról, amely mindent technikai problémaként fog fel, a részproblémák minél hatékonyabb megoldására törekszik, ahelyett, hogy a gyökerükig hatolna.

A technika logikája érvényesül a hatalomgyakorlás szférájában is, és ezen a ponton jól kitapintható Ellul vitája Bernays-zel, aki a propaganda dolgát éppen abban látja, hogy a társadalom működését minél simábbá, rendezettebbé tegye.

Dohányzásellenes propaganda reklám plakát - Aukció - decornails.hu

Ellul szerint azonban a politikában nemcsak az fontos, hogy miként is lehetne a kormányzást minél olajozottabbá változtatni, hanem az is, hogy miként szélesedhetne ki az állampolgárok közéleti aktivitása. A propaganda valamilyen politikai cél elérésének eszköze, amely ilyeténképpen dohányzásellenes propaganda az erőszakot. Például a háborús propaganda csökkenti a szükséges harci cselekmények mennyiségét.

leszokni a dohányzásról meddig szédül a dohányzás szívbetegséghez vezet

Szemben tehát Clausewitzcel, aki dohányzásellenes propaganda a háború a politika folytatása más eszközökkel, Ellul után azt mondhatjuk, hogy ez éppen fordítva van: a háborúnak vannak folytatásai, és az egyik ezek között a propaganda. Milyen jellegzetességekkel bír a propaganda? Egyszerre fordul az egyénhez és a tömeghez.

A propaganda nem fordulhat csak az egyénhez, mert nagyon sokáig tart egyenként meggyőzni az embereket, és komolyabb pszichés ellenállásba is ütközne. Ugyanakkor az olyan propaganda, amely csak a tömeghez fordulna, hatástalannak bizonyulna, már csak azért is, mert az emberek nem hajlandók magukra csak mint a tömeg tagjára tekinteni.

Dohányzásellenes propaganda propaganda tehát mint valamely csoport tagjához fordul az egyénhez, s a tömeget is mindig mint egyének dohányzásellenes propaganda közelíti meg. Ezért is rendkívül hatásosak a tömegkommunikációs médiumok, mert pontosan ezt valósítják meg: a rádiót, a televíziót egyedül, de legalábbis dohányzásellenes propaganda tömegben nézzük, vizuálisan, illetve auditíve úgy jelenik meg, mintha a beszélő hozzánk szólna, jóllehet tudjuk, hogy egyszerre százezrek hallgathatják, nézhetik az dohányzásellenes propaganda.

Valójában persze már maga a modern társadalom izolálttá tette, ugyanakkor egyneműsítette az embereket, tehát már a modern tömegkommunikáció megjelenése előtt, illetve azzal párhuzamosan létrejött a magányos tömeg. Az egyén izolált, s ebben a helyzetében a tömegkommunikáción keresztül valamiféle közösségre lelhet.

És valóban, voltaképpen nem létezik olyan propaganda, amely ne alkalmazná a tömegkommunikációt.

dohányzásellenes propaganda kinek segít a dohányzás kódolása

A propaganda következő tulajdonsága, hogy totálisnak kell lennie. A propagandistának az összes rendelkezésére álló eszközt alkalmaznia kell, nem csupán egy-egy eszközt mintegy véletlenszerűen.