Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról. Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról,


Új Szó, Az ülésen részt vettek Zdenék Fier­llnger, a Nemzetgyűlés elnöke Ja­roslav Silhavý, a msző- erdő- és víz­gazdasági miniszter helyettese, Vác­lav Hendrych, az iskola és kulturá I:sügyi miniszter helyettese, Vlasti ml! Jaromír Kubánek előadó képviselő rámutatott, hogy az ifjúság mezőgaz­daságba való megnyerése eddigi mód­szerének egyik fogyatékossága az, hogy kampányszerű és nem alapul az iskola rendszeres tievejőmunkáján.

Rámulatott továbbá, hogy a mező­gazdasági termelésnek az ipar szín­vonalára való emelése csupán az Idősebb es- fiatal generáció együttmű­ködésével lehetséges. Igen, de e fel­tételeket az ifjúsággal együtt kell megteremtenünk A fiatalokra has­sanak a szülők, tanítók, vezessék rá éket az egész társadalom érdekének szem előtt tartására.

Zárt ülés a hatalmi leszerelési bizottságban Az Intervízió második negyedévi műsora CTK — Az Intervízió második negyedévi terve, amelyet nemrégen hagytak jóvá az Intervízió prágai ülésén, számos érdekes műsorszámot tartalmaz. Ezt az adását közvetle­nül az Oswíecimi volt koncentrációs táborból sugározza.

 • Olvasási mód: Új Szó, Az ülésen részt vettek Zdenék Fier­llnger, a Nemzetgyűlés elnöke Ja­roslav Silhavý, a msző- erdő- és víz­gazdasági miniszter helyettese, Vác­lav Hendrych, az iskola és kulturá I:sügyi miniszter helyettese, Vlasti ml!
 • Persze rettenetesen szerencsétlen vagyok, amióta hirtelen elnyomtam az utolsó szálat, amiről nem tudtam, hogy ő az utolsó és még csak el sem köszöntem tőle ne röhögjetek!!
 • Gazdaság: Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket | decornails.hu
 • Fogyatkozik-e egy ember, ha abbahagyja a dohányzást?
 • Leszokni a dohányzásról a terhesség 12 hetében
 • Ha abbahagyja a dohányzást, súlygyarapodás lesz
 • Hogyan szoktál le a dohányzásról?
 • Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról, Új Szó, március ( évfolyam, szám)

A televízió nézői az idén is láthatják a hagyományos moszkvai, prágai, varsói, budapesti, berlini, szófiai és bukaresti május elsejei manifesztációkat. Purkyné Csehszlovák Orvostársaság munkaorvosi szekcióját bízta meg a csehszlovák—svéd munkaorvosi szakemberek értekezletének megrendezésével, amely hétfőn, március 4-én kezdődött meg Prágában.

Postáva Bővítik a szakképzettségüke!

egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról A nyelv fáj, mintha égett volna a dohányzás miatt

A košicei Járás parasztsága télen sem tétlenkedik. A tavaszi munkálatokhoz va­ló előkészület mellett szakképzettségét is bővíti. A járás 98 szövetkezetében mű­ködik szövetkezeti munkaiskola. A leg­jobb oktatás a novočanyl, a períni, a poproül. Példát vehetnének tő­lük a hodkovcel, a SemXai és még né­hány szövetkezet vezetői, hogy eredmé­nyesebb legyen a tanítás. Az állami gaz daságok üzemi munkaiskoláiban is moz­galmas az élet, ahol egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról mezőgazdaság gépesítését, a növénytermesztést, az ál lattenyésztést, a kemlzálást é3 gazda ságtant sajátít ák el a hallgatók.

Az em­lített iskolázásokon kívül egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról járás terű létén további mežôgazdasági dolgozó a népi akadémiákon tanul. A szakkép­zettség növelése fontos tényező, és min­den bizonnyal éreztetni fogja hatását a mezőgazdasági termelésben.

A Cseh­szlovák Televízió az Intervízió műsor­számai keretében közvetlen adást su­gároz a csehszlovák fegyveres erők díszszemléjéről köztársaságunk fel­szabadulásának évfordulóján, közve­títi továbbá Smatana Csőkját, s a Prágai Tavasz több hangversenyét. Az Intervízió műsorán számos fontos sportesemény is szerepel, például a Békeverseny, a prágai asztaltenisz­világbajnokság stb. Értékes anyagot olvashatunk a párt Központi Bizottságának és kormányunk mező­gazdaságfejlesztési akciótervéről.

A Rendkívüli körülmények között fő­cím alatt a szám több írást közöl dolgozóinknak az idei,kemény tél fo­lyamán tanúsított áldozatkészségéről, öntudatos helytállásáról.

A soron le­vő feladatok rovatban szerkesztőségi cikk mél'atja a népi ellenőrző bizott­ságok jelentőségét és e bizottságok megválasztása jó előkészítésének szükségességét Az Időszerű kérdések rovatban Jaroslav Kvôš A pőrtalap­szervezetek címmel terjedelmes cikk­ben foglalkozik a pártmunka egyes időszerű, lényegbevágó kérdéseiről.

Többek közt hangsúlyozza, hogy a legkőzve:lenebbül kell értelmezni a párt felelősségét az állami terv tel­jesítéséért, vázolja a pártalapszerve­zeteknek a gazdasági vezetés felett gyakorolt ellenőrzési jogának nagy jelentőségét, a helyes egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról fontos szerepét stb.

A Csehszlovák Vöröskereszt antialkohollsta és dohányzásellenes bizottsága e káros szokások, szenve­délyek elharapózása ellen agitál. Az alkohol túlzott fogyasztása, tudjuk, a tudomány és a népi bölcsesség sze­rint öl, butít és nyomorba dönt.

És minthogy sokan még nem tudatosí­tották e szavak igazságát, néhány hónapja törvény szabályozza a mér­téktartás határait.

Szokj le a dohányzásról egy pillanat alatt! hirtelen leszokni káros

Mi a helyzet az egészségre szintén' káros dohányzás terén? Mindenki saját szerencséjének a kovácsa, mondogatjuk gépiesen, anélkül, hogy meggondolnánk, mi, dohányzók, hogy nem éppen okosan csélelcszünV. Így akarjuk talán levezetni idegességün­ket? Azt hisszük, nem élhetünk do­hányfüst nélkül? Igen nagy tévedés! A dohányzástól még sokkal idege­sebbek leszünk. Nem csoda, hiszen ez az átkos szenvedély annyi beteg­séget, bajt Idéz elő az ember szer­vezetében.

A Brüger-betegség is pl. Genf CTK- — Genfben, a Nem­zetek Palotájában március 4-én de Mela Franco brazil küldött elnökle­tével zárt ülést tartott a hatalmi leszerelési bizottság.

Általában úgy vélik, hogy ezen az ülésen megtár­gyalták a nukleáris fegyverkísérle­tek beszüntetésére vonatkozó egyez­ményt, mert W Foster, egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról Egyesült Államok képviselője — mint a bi­zottság két elnökének egyike — már­cius 1-én kijelentette, hogy a jövő ülésen ez a kérdés szóba kerül A bi­zottság úgy határozott, hogy a sajtó nak nem nyäjt tájékoztatást az ülés lefolyásáról.

A hatalmi leszerelési bizottság következő plenáris ülése március 6­án lesz. Cuclik, jegespalackok ésa nemzetközi kereskedelem Moszkva CTK — Az USA keres­kedelmi egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról e napokban közölte, hogy jelentősen korlátozza az amerikai árucikkek kivitelét a Szovjetunióba és más szocialista or­szágokba.

egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról leszokni a dohányzásról futással

Valentyln Vaszilec, a TASZSZ tudósítója szerint ez az el­határozás jellemzően amerikai előké­szület arra a nemzetközi kereskedel­mi konferenciára, amelyre az ENSZ határozata értelmében legkésőbb a jö­vő év elején kerül sor.

Furcsáiható az is, hogy az USA támogatta az em­lített konferencia megrendezését.

hogyan lehet leszokni a dohányzásról bármilyen módon

Ami azonban a Szovjetunióhoz fűződő ke­reskedelmi kapcsolatait Illeti, külön szabályok érvényesek az USÁ-ban — hangsúlyozza Vaszilec és közli, hogy ez esetben három fő csoportra osz­tályozzák az USÁ-ban az árucikkeket.

Áru, amelyet a Szovjetunió ugyan megvásárolhat, de az USA ez elé minden módon akadályokat gör­dít. Áru, amelyet az USA szívesen elad, de a Szovjetunió aligha vásárol meg. Az első — kiviteli célokra tilos — árucsoportba tartoznak például a mo­torgyertyák, különböző elektromos berendezések, gépek, vegyipari gyárt­mányok stb.

Külön gyártási engedély kell azokhoz az árucikkekhez, ame­lyeket az USA kereskedelmi minisz­tériuma a második csoportba sorolt. Ebbe a csoportba tartozik az USÁ­ban előállított árucikkeknek mintegy négyötöde.

Új Szó, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Mit kínál az USA, ez a szabadke­reskedelmet minden utcasarkon pro­pagáló ipari nagyhatalom, egy másik ipari nagyhatalomnak? Ezek az árucikkek nincse­nek feltüntetve a stratégiai jelentő­ségű gyártmányok sorában. Ha ez sikerülne, a kalandorok számá­ra előnyös légkört teremtene és gátolná a teljes függetlenségért és a haladásért folytatott egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról. A cikkíró szerint az algériai haza­fiaknak kél okból kell támogatniuk Ben Bella kormányét.

egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról

Az egyik ok az, hogy a kormány négyhónapos működése szá­mus pozitív eredményt hozott az iskola­ügy, az egészségügy és főképp a me­zőgazdaság terén, ahol a kormány meg­tette első forradalmi intézkedését az­zal, hogy az elhagyott francia nagybir­tokok vezetésére munkásbizottságokat nevezett kl. A másik ok az, hogy a miniszterelnök kijelentette, politikájá­ban a tripoliszi programra támaszko­dik, amely a kapitalistamentes gazda­sági fejlődés útját választja és a kül­politikában imperialistaellenes békepoli­tikát folytat.

Az is fontos, hogy Ben Bella ünnepélyesen kijelentette, nem volt és sohasem lesz kommunistaellenes és ebben a tekintetben más nézeteket vall mint egyes kommunistaellenes al­gériai és más arab vezetők. Basir Hadzs Ali egységes nemzeti front megalakítását javasalja. Megkezdődött Havannában a hagyományos karnevál Havanna jCTK — A hagyományos havannai karnevál a vasárnapra vir­radó éjjel az allegorikus kocsik, ál­arcosok és táncos csoportok'nagy jel­vonulásával kezdődött.

Az ez évi népünnepságek még a ta­valyinál is kifejezőbben érzékeltetik azokat a társadalmi és gazdasági vál­tozásokat, amelyek a kubai nép éle­tét betöltik. A szakszervezeti szövet­ségek csaknem 80 allegorikus kocsija dzokon az utcákon, amelyeken a kar­neválmenet elhaladt, a néptömeg örömteljes visszhangját váltotta ki. Az ez évi karnevál-ünnepségek megnyitásán részt vett dr. Osvaldo Dorttcos, egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról elnök és szá­mos kiváló személyiség.

Gyakran a végtagok ampu­tálásához vezet.

Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket

A szívinfarktus, a gyomorfekély vagy a légcsőhurut, a megrögzött dohányosok jól ismert kórja előbb-utóbb tüdötáguláshoz ve­zet. Ez pedig a sejtszövetek gyógyít­hatatlan sérülését jelenti. A tüdőrák főleg az erős dohányosok betegsége. A külföldi statisztika szerint a mint­egy emberen végzett megfi­gyelések eredményei alapján meg­állapították, hogy a napi 20 cigaret­tánál többet szívók ötvenszer gyak­rabban, a napi 40 cigarettánál többet szívók hetvenszer gyakrabban kap­nák tüdőrákot, mint a nemdohány­zók Az erős dohányosok közül min­den nyolcadik, a nemdohányzók kö­zül minden hártímszázadik ha!

Hiszen fel­nőttek vagyunk, kell, hogy meglegyen legyünk következetesek az ifjúság nevelésében Ez elsőrendű kötelessé­geink közé tartozik. Ne mutassunk a magunkhoz való eszünk. De főleg nekik rossz példát. Bütykös és olajos ujjai — az imént hagyta abba a munkát — az asztalon pihennek. Arca barna, arc­vonásai nyugodtak, noha haragos kissé. Az bosszantja, hogy már he­tek óta keres egy autóalkatrészt és nem képes rábukkanni az üzletek­ben.

Pedig nagy szüksége volna rá, hisz régóta ter vezik már az asz szonnyal, hogy vasárnap kiruc cannak Ostravá ra a bányamér nőknek készülő fiuk meglátoga tására Hangjából erő és magabiztosság árad. Gondoljuk meg: nem kár értünk, egészségükért, a termérdek pénzért? Nem olcsó mu­latság a dohányzás. Vegyük számítás­ba, hogy az átlagos dohányos napon­ta 2—4 koronát változtat füstté. Ez egy évben — koronát, vagyis majdnem egyhavi átlagfizetést tesz kt.

Harminc év során ez az összeg egy szövetkezet! Hogyan szokjunk le a dohányzás­ról? Egyik napról a másikra. Csak aztán úgy ne járjunk, mint Mark Twaln, a nagy ró, ak! Én már leg­alább negyvenszer megtettem. Az erös akaratra egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról munkánknál van szükségünk, de egész életmódunk egészségesebbé tételénél! Ennek feltétele pedig a mozgás, a napfény, a levegő, a víz. Ez hosz­szabbltja meg életünket, ez teszi le­hetővé.

Smatla a rész­leg egyik szocialista brigádja veze­tője és.

Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról. Betűméret:

Eddig vagy javaslat, mintegy ezer korona értékben Tagja faluja — Klecflvka — pártszerveze­tének, és mint járási népblró is helytáll Az első két hónapban in­gyen dolgoztam.

A háborút az üzem­ben éltem át Ám ezekben az években nemcsak Bafának, hanem az itteni ellenállóknak is szüksége volt rá. Kommunistává is ez- idő alatt érlelődik, s a felszabadulás után tel­jes erővel kapcsolódik be a lebombá­zott üzem helyreállításába, majd az építőmunkába Munkájával, — bér ő és tagú brigádja végzi a leg­bonyolultabb cipőgépek javítását — eddig még mindenki elégedett volt.

Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy kézügyessége ma is aranyat ér Magunkra maradva — a pillanatnyi zavarás miatt — nehezebben folytatjuk be­szélgetésünket.

a testben a dohányzásról való leszokás után

A helyzetet az ls sú­lyosbítja, hogy rossz időpontot vá­lasztottam: Smatla elvtárs sürgős munkán dolgozik és ráadásul épp ma reggel óta motoszkál fejében Cigarettával kí­nálom. Elfogadja, bár nem dohány­zik An­nak ellenére, hogy ezek rendkívül nagyok Az üzem ter­melési menete nem kis mértékben éppen az ő igyekezetüktől függ Mert ha Idejében javítják meg a termelés­ből kieseti egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról, illetve más gépeket, úgy folyamatos lehet az üzem termelése.

Kiválasztás

Hogy ezt az új gép­alkatrészek hiányéban is minden­képpen biztosíthassák, évekkel ez­előtt arra az okos gondolatra jöttek — és ebben nagy része van a kom­munista Jaromír Smatlának! Lényegében ennek tudható be évek óta tartó sikersorozatuk Sőt, mint brigádvezető, azért ls felelősséget ér­zett, hogy brigádjukban ls meghono­sodjon a felhívás eszméje Emlék­szem heves vitáikra N és Smatla elv­társ Nos, elmondhatom, egyesek fanyalogva fogadták az Indítványt, végül is be­látták, hogy helyes, amit Smatla elv­társ követelt.

Sikerült elmélyíte­niük a kapcsolatokat, s jobbá, szer­vezetebbé tették a munkát. Az ered­mény? Leginkább abban nyilvánul' meg, hogy az év végéig — a válla­lásukon kívül — tovább!

ÖRKÉNY ISTVÁN: VÁLOGATOTT EGYPERCES NOVELLÁK

A műhelymestert ke­resik Smatla elvtárs ls feláll. Útközben még ezeket adja tud­tomra: — Szerintem szakmánkban a gé­pek szerkezetének megismerése a legfontosabb.

 • Kezdőlap - Vállalkozni érdemes - Képzés - Mentorálás
 • Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról, Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket
 • Hogyan segíthet férjének abbahagyni a cigaretta dohányzását
 • Könnyebb leszokni a dohányzásról az ifjúsági csengőhang
 • Leszokni a dohányzásról és nagymértékben felépült
 • Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet.
 • Bal kéz zsibbadása mellkasi fájdalom
 • Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket, Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról

Minden karbantartónak tudnia kell, hogy a gépnek is van lelke — nyomja meg a lelke szót, majd folytatta: — A mi szakmánkat csak az válassza, aki szereti és be­csüli a gépet. Jaromír Smatla, a kle­Cüvkai nyolcgyermekes szegényember fia se lehetne a gépkarbantartás mestere.