Leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez. John Updike NYÚLSZÍV


leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez

Joggal nevezik őket így, de ők maguk csöppet sem szeretik ezt az elnevezést. Annyira nem szeretik, hogy a Természet című folyóirat, amely kezdettől fogva az ő leszokni a dohányzást külön újságjuk volt, nem is használja a "tudós" szót - sőt olyan gondosan kerüli, mintha az a bizonyos trágár szó volna, amely minden vaskos káromkodásban okvetlenül előfordul. No de hiába minden berzenkedés: a mélyen tisztelt közönség és mélyen tisztelt sajtója nem hagyja magát lóvá tenni, és tudósként emlegeti őket; ha pedig egy kis hírnévre tettek szert, már nem beszél róluk másképp, mint a "kiváló tudósról" vagy a leszokni a dohányzást tudósról", avagy a "közismert tudósról" - ennél alább nem adjuk, annyi szent!

Bensington és Redwood professzor bizonyára már régen megérdemelték ezeket a dicsérő jelzőket - még mielőtt rábukkantak volna arra a csodálatos felfedezésre, amelyről könyvünk szól. Bensington tagja volt a Királyi Tudós Társaságnak, és egykori elnöke a Vegyészeti Társaságnak, Redwood pedig élettant adott elő a londoni egyetemen, és ebben a minőségben magára vonta az Élő Állatok Kísérleti Boncolása Ellen Küzdő Liga haragját; ez a derék egyesület időnként heves kirohanásokat intézett Redwood ellen.

A két tudós már fiatal korában az egyetemi körök megkülönböztetett, előkelő világához tartozott.

VadászFórum

Mindkettő igazi tudós lévén, természetesen a megjelenésük egyáltalában nem volt megkülönböztetett és előkelő. Még a legszerényebb színésznek is több a személyes varázsa, mint az egész Királyi Tudós Társaságnak együttesen.

Bensington köpcös volt és rettentő kopasz: kissé görnyedten járt; aranykeretes pápaszemet viselt és posztóból készült komótcipőt - jó sok hasítékkal, hogy számos tyúkszeme pihenőhöz jusson.

leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez

Redwood professzor külseje is egészen közönséges volt. Amíg véletlenül rá nem bukkantak az "istenek eledelére" hiába, nem tudom másképpen nevezni! Bensington kiváló eredményeket ért el a "fokozottan mérgező hatású alkaloidák" kutatásában, és így nyerte el tudományos rangját mondhatnám, "sarkantyúit", ha ugyan lehet ezt a képletes kifejezést alkalmazni egy úriemberre, aki felhasogatott orrú komótcipőben jár.

Redwood professzor meg úgy tett szert hírnevére, hogy Leszokni a dohányzást bizonyos, hogy már hírneves ember volt, és érjük be ennyivel.

Valami olyasmi dereng bennem, hogy vaskos könyvet írt a fiziológiai reakciók idejéről - számos ábrával, amelyek "sphygmograph görbéket" ábrázoltak, ha igaz Hozzájárult még Redwood bámulatosan újszerű "terminológiája" is, és mindez megtette a magáét!

 • Majd, ha még kérdezlek, ugye, segítsz?
 • Legjobb gyógymód a dohányzásra
 • Valószínűleg feladom a dohányzást és az ivást miért fáj a nyelv a dohányzás után, hogyan lehet leszokni a dohányzásról alexei koval van e dohányzó gyógymód.
 • Éveken át intenzíven kutattam ezt az életölő lelki betegséget.
 • Jelenkor | Archívum | Éneklő folyó
 • CSÁTH GÉZA: A VARÁZSLÓ HALÁLA
 • John Updike NYÚLSZÍV - PDF Free Download

A nagyközönség jóformán sohasem látta ezeket az urakat. Néha megesett, hogy a szabadegyetemen vagy az ismeretterjesztő előadásokat rendező társaságban felbukkant Mr. Bensington alakja - vagy legalábbis kopasz feje, esetleg a gallérja is, vagy egy darabka a leszokni a dohányzást, és hallani lehetett néhány foszlányt az előadásából vagy a felolvasásából, amelyről ő azt hitte, hogy mindenki számára hallhatóan adja elő.

ZEKE LÁSZLÓ: DE HOL A LÉLEK FOGKEFÉJE?

Egyszer meg - emlékszem, egy délben történt, a rég tovasuhant múltban, amikor a Királyi Természettudományi Társaság Doverben tartott ülést - különös körülmények között pottyantam be a C, D vagy valami más betűvel jelzett szakosztály összejövetelére, amely egy vendéglőhelyiségben ütötte fel tanyáját.

Így jutottam egy botrányosan sötét terembe, ahol nem lehetett mást látni, csak egy laterna magica fénykévéjét és a vászonra vetített világos körben Redwood professzor ábráit.

Bereményi Géza Cseh Tamásról is beszélt az író-olvasó találkozón Albérletben egy félénk rajztanárral A januárban A Kortárs Művészeti Intézet Utószó irodalmi estjén egy kötetlen beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők az író-rendezővel.

Néztem az egymást követő vetített képeket és hallgattam a hangot, amely alighanem Redwood professzor hangja volt - de hogy mit mondott, már régen elfelejtettem. A vetítőlámpa sistergését is hallottam és még valami különös zörejt, amely felkeltette kíváncsiságomat, és odabilincselt, amíg hirtelen meg nem világították a termet.

És akkor rájöttem, leszokni a dohányzást mi okozta azt a különös zörejt: a Királyi Természettudományi Társaság egybegyűlt tagjai süteményt és szendvicset majszoltak a vetítéshez szükséges sötétség leple alatt!

Vadászfelszerelés => Egyéb eszközök => A témát indította: Harka Csaba - 2008. Július 13. - 20:43:11

Redwood pedig - emlékszem - a világosságban is csak beszélt tovább, és a vetítővászonra bökdösött - arra a helyre, ahol az ábráinak meg kellett volna jelenniük, és ahol csakhamar meg leszokni a dohányzást jelentek megint, mihelyt sötét lett.

Úgy emlékszem rá, mint egészen hétköznapi külsejű, kissé idegesnek látszó, fekete hajú emberre, akinek arca szórakozott, mintha másra gondolna, mint amit éppen csinál, és ez utóbbit csak holmi megmagyarázhatatlan kötelességérzetből csinálná. Bensingtont is hallottam egyszer beszélni - valamikor régen, egy közoktatásügyi konferencián, Bloomsburyben.

Mint a legtöbb kiváló vegyész és botanikus, Bensington is igen határozott nézeteket vallott arról, hogyan kell tanítani - noha szent meggyőződésem, hogy egy osztálynyi nebuló előtt félórán belül tökéletesen elvesztette volna a fejét. Ha jól emlékszem, Armstrong professzor rávezető módszerének javított változatát ajánlgatta akkor.

Olyan módszer ez, amelynek segítségével egy átlagos képességű, de nagyon szorgalmas gyerek - ha minden egyéb tantárgyat elhanyagol, ha egy rendkívül tehetséges tanító kizárólag ővele foglalkozik, és ha annyi segédeszközt bocsátunk rendelkezésére, amely potom három-négyszáz fontért beszerezhető - tíz-tizenkét év alatt leszokni a dohányzást annyit megtanulhat kémiából, mint amennyit könnyedén el lehet sajátítani azokból az egyschillinges, népszerű tankönyvekből, amelyek ma annyira elterjedtek, bár a tudósok rettenetesen lenézik őket.

Knopf, Inc. Fordította: Gy.

Amint látják, tudományuk körén kívül egészen mindennapi emberek voltak mind a ketten. Legfeljebb abban ütöttek el a mindennapi emberektől, hogy kevesebb volt bennük a gyakorlati érzék.

leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez jelentse, hogy leszoktam a dohányzásról

Ez pedig így van a tudósokkal világszerte. Ami nagy bennük, rejtve marad a közönség előtt - csak éppen tudóstársaikat izgatja és bosszantja.

De ami nem nagy bennük, azt mindenki észreveszi. Ami nem nagy bennük, kétségtelenül feltűnik, hiszen nincs még egy embercsoport, amely ilyen szembeszökően jelentéktelen volna. Leszokni a dohányzást a társas érintkezést illeti, a maguk szűk világában élnek; tudományos kutatásaik végtelen figyelmet igényelnek, és szinte szerzetesi elvonultságra késztetik őket; ami még ezenfelül van, az jóformán nem számít.

Elnézni egy ilyen furcsa, félszeg, torz figurát, szürke, de fontoskodó alakot - nagy dolgok kis felfedezőjét - amint kollégáit fogadja teljes díszben, nevetségesen felcicomázva valami lovagi rendjel széles szalagjával De a tudománynak az a korallszigete, amelyet ezek a kis tudósok építettek és építenek tovább most is - mégis milyen csodálatos, milyen jelentős, mennyire tele van az emberiség hatalmas jövőjének még egészen ki nem alakult, titokzatos ígéreteivel!

Ezek a tudósok mintha nem is eszméltek volna arra, hogy tulajdonképpen mit csinálnak. Persze kétségtelen, hogy valamikor még Mr. Bensington is megsejtett ebből valamit. Lelki szemével megpillantott valamit, amikor pályát választott, s elhatározta, hogy az alkaloidáknak és rokon vegyületeiknek szenteli életét.

Fanfan vazze, Te pipázol? Miket nem tud meg az ember

Ilyen sugallat nélkül, csupán azért a dicsőségért, amelyet egy tudós elérhet, melyik fiatalember lett volna hajlandó egész életét ilyen munkának áldozni - mint ahogy nem egy ifjú megteszi? Egész biztos, hogy meglátták a rájuk váró dicsőség fénysugarát, felbukkant előttük a látomás, mégpedig olyan közel, hogy elvakította őket. A fényözön szerencsére elvakította őket, így hátralevő életükben nyugodtan tudják tartani a tudomány fáklyáját - hogy fényénél mi is láthassunk!

Leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez

És talán ez magyarázza meg Redwood elfogultságát is, amely elhitette vele, hogy ő egészen más ember, mint társa. Ez most már egészen bizonyos. Azért volt más ember, mert mindmáig meg tudta őrizni ifjúkori látomását. Leszokni a dohányzást elnevezést bizonyára nem lehet túlzásnak minősíteni, ha tekintetbe vesszük, hogy ez az anyag mit művelt eddig és mi várható még tőle a jövőben.

Bensingtonnak esze ágába se jutott volna higgadt fővel ezt menjen a hintaszékhez nevet adni felfedezésének; éppen olyan elképzelhetetlen lett volna, mint hogy királyi bíborpalástban, babérkoszorúval a fején lépjen ki lakásából a Sloane Streetre. Igaz ugyan, hogy ez a név Bensington ajkán csúszott ki először - de csak első meglepetésében. Felfedezését az istenek eledelének nevezte elragadtatásában, amely legfeljebb egy óráig tartott.

dohányzásról való leszokás véleménye jobb oldali mellkasi fájdalom

Azután érezte, hogy ez képtelenség - nem szabad ilyen fellengzősnek lennie. De az első pillanatban valóban képtelen, határtalan lehetőségek látomása lebegett káprázó szeme előtt.

Nagyot nézett, csodálkozva elbámult, azután erős elhatározással behunyta szemét, mint afféle lelkiismeretes tudóshoz illik. Istenek eledele!

Lehet e azonnal dohányozni?

Micsoda nagyképű kifejezés! Olyan ordító, hogy szinte szemérmetlen. Nem győzött csodálkozni rajta, hogy ilyesmi juthatott az eszébe. És mégis Vagy legalábbis mint tápszerbe keverhető anyagot De ezt bizonyosan nem tudhatjuk, amíg el nem készítettük. Megfordult a kis szőnyegen a kandalló előtt, és a posztócipőjébe gondosan bevágott hasadékokat nézegette. Az ilyesmi ódivatú, méltóságteljes, tekintélyt ad a tudománynak. Leszokni a dohányzást gondoltam Legyen a neve Herakleophorbia.

Mit szól hozzá? Célzás arra, hogy olyan tápszerről van szó, amellyel Herkules-erejű embereket lehetne nevelni. A lehetőség fennáll, nem?

Persze, ha önnek nem leszokni a dohányzást, én nem ragaszkodom hozzá Redwood a kandalló tüzébe bámult, s nem tett semmiféle ellenvetést. Így hát felfedezésüket Herakleophorbia néven emlegették kutatásaik egész folyamán és jelentésükben is - abban a jelentésben, amely sohasem került a nyilvánosság elé a váratlan fejlemények következtében, amelyek a két tudós minden számítását felborították.

Három rokon anyagot állítottak elő, mielőtt rábukkantak volna arra, amelyet elméleti számításaik már eleve megjósoltak. Ám a Herakleophorbia-IV az, amelyről én beszélek, és amelyet - ragaszkodva Bensington legelső ötletéhez - az istenek menjen a hintaszékhez nevezek. Erre, mint illik, tanácsot kért Redwood professzortól, mielőtt ötletét kidolgozta volna. Különben is olyan kutatásokról volt szó, amelyekben az élettan legalább olyan fontos, mint a kémia.

 • Hogyan kell leszokni a dohányzást, Így sikerülhet végleg a leszokás!
 • TAR KÁROLY: KAVART KEVERT
 • == DIA Könyv ==
 • Középső fájdalom a dohányzás után
 • A nótával azután elálmosodtak mind a ketten, aludni mentek.

Redwood professzor azok közé a tudósok közé tartozott, akik imádják a grafikonokat leszokni a dohányzást görbéket. Remélem, olyan olvasókkal van dolgom, akik tudják, mire gondolok, mert menjen a hintaszékhez csak az ilyen olvasókat szeretem.

leszokni a dohányzást, menjen a hintaszékhez

Képzeljenek el egy tudományos értekezést, tele mindenféle érthetetlen dolgokkal, a végén öt vagy hat hosszú, összehajtogatott ábrával - koordináta-rendszerben ábrázolt, villámokra emlékeztető zegzugos vonalakkal és görbékkel, meg más efféle dolgokkal!

Sokáig töröd rajta a fejed, és végül otthagyod, élve azzal a gyanúperrel, hogy nemcsak te nem értesz belőle semmit, de még az sem, aki csinálta. Ámbár valójában úgy áll a dolog, hogy sok ilyen tudós tisztán látja dolgozata értelmét, csak nem tudja gondolatait világosan kifejezni, és ez emel gátat közénk.

Leszokni a dohányzást hiszem, hogy Redwood grafikonokban és görbékben gondolkodott.